VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


pre zákazníkov e-shopu http://partners.vykuruj.sk/eshopPrevádzkovateľ internetového obchodu umiestneného pod doménou http://www.vykuruj.sk je:


Obchodné meno: CS-MTRADE SK s. r. o.

Sídlo: Vajanského 58, 921 01 Piešťany

IČO: 36 270 181

IČ DPH: SK2021986890

Zápis v OR: Okresného súdu Trnava, Oddiel: Po, Vložka číslo: 10116/T

IBAN:

E-mail: klimatizacia@csmtrade.sk

Tel. číslo: 033 7742760


Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23

917 01 Trnava 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 0915 796 519

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA


1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z Rámcovej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je CS-MTRADE SK s. r. o. so sídlom Vajanského 58, 921 01 Piešťany, IČO: 36 270 181 zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: Po, Vložka číslo: 10116/T, IČ DPH: SK2021986890 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim právnickou osobou zapísanou v príslušnom registri, ktorá uzatvorila s predávajúcim Rámcovú kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci“), predmetom ktorých je kúpa a predaj tovaru na stránke internetového obchodu predávajúceho umiestneného na doméne www.vykuruj.sk (ďalej len „e-shop“)

1.2 Kupujúcim je každá právnická osoba, ktorá kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru zo zoznamu produktov, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá právnická osoba, ktorá kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním e-shopu predávajúceho a zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, vrátane záručných a reklamačných podmienok a že s nimi súhlasí.
1.5 Tieto VOP sú platné až do vydania nových VOP.2. OBJEDNÁVANIE TOVARU


2.1 Kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho cez e-shop umiestnený pod doménou www.vykuruj.sk.

Popis každého tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v e-shope pri každom tovare.

2.2 Nákup tovaru v e-shope je podmienený registráciou v e-shope, pri ktorej je kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho e-shop vyžaduje. Po registrácii bude kupujúcemu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje informáciu o zaregistrovaní kupujúceho s jeho registračnými údajmi. Po aktivácii účtu správcom domény, bude kupujúcemu doručená správa o aktivácii konta na e-shope.

2.3 Po úspešnej registrácii bude mať kupujúci prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v e-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa kupujúci už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v e-shope.

2.4 Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto e-shope. Po stlačení tlačidla „Pridať do košíka“ pri tom-ktorom tovare sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka kupujúceho. Nákupný košík daného kupujúceho je tomuto kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie. V náhľade nákupného košíka si kupujúci zároveň zvolí spôsob dopravy tovaru. Objednávku kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu http://partners.vykuruj.sk/eshop . Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a bol predávajúcim informovaný aj o:

a) vlastnostiach tovaru
b) celkovej cene, ktorú je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť.
2.5 Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme e-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:

- Potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke

- Znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky kupujúcim.

2.6 Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 2.5 VOP spolu s ostatnými dokumentmi kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 2.5 VOP.

Každá vytvorená objednávka so zakliknutím Súhlasu s obchodnými podmienkami je záväzná.


3. PLATOBNÉ PODMIENKY A SÚHLAS S ELEKTRONICKOU FAKTURÁCIOU


3.1 Predávajúci je platcom DPH.

3.2 Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené bez DPH. Cenu podľa objednávky môže kupujúci uhradiť:

a) bankovým prevodom, alebo

b) priamym vkladom v banke na účet predávajúceho,

3.3 Na základe potvrdenej objednávky a po expedícii tovaru prepravcovi, vystaví predávajúci kupujúcemu faktúru.
3.4 Kupujúci súhlasí s elektronickým zasielaním faktúr. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme a tiež, že zakliknutím Súhlasu s obchodnými podmienkami predávajúci nie je povinný zasielať kupujúcemu faktúry v papierovej forme. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. daňovým dokladom. Predávajúci sa zaväzuje doručiť kupujúcemu elektronickú faktúru formou elektronickej pošty a to na jeho emailovú adresu uvedenú v záhlaví Rámcovej kúpnej zmluvy, pričom kupujúci vyhlasuje, že má prístup k uvedenej emailovej adrese. V prípade pochybností sa elektronická faktúra alebo akákoľvek písomnosť považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry.

3.5 Kupujúci uhradí predávajúcemu záväzky vyplývajúce zo zmluvy v lehote 14 dní od dátumu vystavenia faktúry, prípadne v inej, písomne dohodnutej, lehote.

3.6 V prípade, že kupujúci neuhradí riadne a včas svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy, má predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý (aj začatý) deň omeškania.

3.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávok znáša dlžník.4. DODACIE PODMIENKY


4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu dodací list, ktorý je zároveň záručný list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu ak to vyžaduje povaha tovaru.

4.2 Dodacia lehota na tovar v ponuke a v sklade predávajúceho je vo väčšine prípadov do 5 pracovných dní od zaslania objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

4.3 Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom alebo osobne) na miesto dodania stanovené v objednávke kupujúceho a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez predchádzajúceho osobitného oznámenia kupujúceho, v ktorom identifikuje osobu, ktorá bude preberať objednaný tovar. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je oprávnená prevziať tovar.

4.4 Údaje prezentovaného tovaru v e-shope (najmä dostupnosť, cena, veľkosť, zásoby) nie sú aktualizované predávajúcim online v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne tovaru nemusia byť v e-shope vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Údaj „dostupnosť“ zobrazený pri tovarovej položke na nákupnom portáli nie je možné interpretovať ako lehotu pre dodanie tovaru predávajúcim.

4.5 V prípade, ak predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tom kupujúceho v čo najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

4.6. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov. Doprava vrámci celej SR je v cene dodaného tovaru v hodnote nad 700,- Eur bez DPH.

4.7 Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu na dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

4.8 Od predávajúceho, zásielkovej služby alebo prepravnej spoločnosti kupujúci obdrží formou e-mailu alebo sms správy avízo o odoslaní zásielky, pričom mu je táto zásielka spravidla doručená do 2 pracovných dní v čase od 2 do 8 hod po obdržaní avíza. Pokiaľ nebude doručený objednaný tovar kupujúcemu do 2 pracovných dní odo dňa, v ktorom obdrží e-mail alebo sms správu (avízo) o odoslaní zásielky, je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho.

4.9 Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol kontaktné údaje kupujúceho prepravnej spoločnosti alebo doručovateľovi za účelom avizovania dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

4.10 Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

4.11 Predávajúci neručí za škody spôsobené pri preprave a ani za stratu zásielky, ak hodnoverne preukáže, že zásielku kupujúcemu riadne odoslal. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky pred pracovníkom dopravcu a pokiaľ zistí poškodenie obalu, je povinný spísať škodový zápis, alebo odmietnuť prevzatie zásielky z dôvodu poškodenia obalu. Kupujúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, informovať predávajúceho o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

4.12 Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

4.13 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.5. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO


5.1 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

5.2 O odstúpení od zmluvy predávajúcim bude kupujúci informovaný bez zbytočného odkladu formou e-mailovej správy alebo SMS správy, pričom kupujúcim už uhradená kúpna cena alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená na ním oznámený bankový účet, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, v ktorom oznámi predávajúcemu číslo tohto bankového účtu.6. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY KUPUJÚCEHO


6.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. Žiadosť o storno kupujúci podáva písomnou formou, a to odoslaním na emailovú adresu logistika@csmtrade.sk s názvom v predmete správy „STORNO OBJEDNÁVKY“.

6.2 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.7. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY ZARIADENÍ MITSUBISHI ELECTRIC


7.1 Predávajúci zodpovedá za akosť dodaného a riadne zaplateného tovaru počas celej záručnej doby. Záručná doba začína plynúť odo dňa uvedenia zariadenia (tovaru) do prevádzky, najneskôr však uplynutím 3 mesiacov od dňa prevzatia zariadenia (tovaru), a to za splnenia nasledovných podmienok:

a) prípadné zjavné vady alebo poškodenie musia byť reklamované pri prevzatí tovaru, inak zodpovednosť za tieto vady zaniká,

b) inštalácia a uvedenie do prevádzky musí byť vykonaná výhradne odbornou montážnou firmou s oprávnením podľa Živnostenského zákona, certifikovanou osobou SZCHKT a ďalších príslušných predpisov

c) kupujúci alebo koncový užívateľ povedie protokol o spustení a pravidelných ročných servisných prehliadkach predpísaným spôsobom

d) podmienkou záruky je dodržanie pokynov montážnych prevádzkových predpisov pre

klimatizačné jednotky Mitsubishi Electric.

7.2 Nekompletnosti alebo zjavné vady tovaru musia byť uplatnené u predávajúceho ihneď pri prevzatí tovaru. Reklamácie, týkajúce sa kvality tovaru ( skryté vady ), musia byť uplatnené počas záručnej doby, t.j. najneskôr v posledný deň tejto záručnej doby.

7.3 Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady spôsobené z dôvodov nevhodného použitia, chybnej montáže, chybného uvedenia do prevádzky kupujúcim alebo treťou osobou, zanedbaním alebo nevykonaním pravidelného servisu, bežného opotrebenia, chybného alebo nedbanlivého zaobchádzania zo strany kupujúceho alebo tretej osoby , nevhodných prevádzkových podmienok, nevhodného stavebného základu a chemických, elektrochemických alebo elektrických vplyvov.

7.4 Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva za škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci svoj záväzok plnil.

7.5 Predávajúci nezodpovedá za následné priame aj nepriame poškodenia, predvídateľné alebo nepredvídateľné následky vyplývajúce z nesprávneho používania zariadenia (tovaru), tak ako aj všetky poškodenia spôsobené v dôsledku nedodržania podmienok návodu na obsluhu. Taktiež nezodpovedá za poškodenie vyvolané chybnou alebo neodbornou inštaláciou zariadenia (tovaru) kupujúcim alebo treťou osobou, chybným pripojením ku zdroju a inštaláciou, ktoré nezodpovedajú technickým normám. Predávajúci nezodpovedá za možné škody, ktoré sú priamym dôsledkom nedodržania doporučení uvedených v návode na použitie.

7.6 V sporných prípadoch pri reklamácii na komponenty použitých na výrobu jednotiek ( napr. kompresory, ventilátory, výmenníky a pod. ), rozhoduje pre hľadisko uznania alebo neuznania reklamácie expertné vyjadrenie výrobcu alebo dodávateľa komponentu.

7.7 V prípade výskytu vady je kupujúci povinný špecifikovať vadný diel. Pokiaľ predmetom reklamácie v záručnej dobe bude komponent ľahko vymeniteľný ( napr. kompresor, ventilátor, riadiaca doska a pod. ) predávajúci je povinný tento bezvadný diel kupujúcemu dodať. Kupujúci je povinný vadný diel vymeniť za bezvadný na vlastné náklady a vadný diel doručiť predávajúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo nechať rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie na expertnom vyjadrení výrobcu.

7.8 Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nefunkčnosťou zariadenia.

7.9 Podmienkou záruky je riadne a včasné zaplatenie všetkých dojednaných platieb.


8. ZÁRUČNÉ DOBY NA ZARIADENIA MITSUBISHI ELECTRIC


Predávajúci ponúka kupujúcemu nasledovné varianty:

M-séria – malá klimatizácia

8.1 Štandardná záruka 24 mesiacov ( 2 roky )

Podmienkou štandardnej záruky je okrem splnenia podmienok stanovených v bode 7.1 aj:

a) dodržanie pokynov Montážnych a prevádzkových predpisov pre zariadenia Mitsubishi Electric a Montážnych a prevádzkových predpisov ( Návodov na obsluhu ) ostaných komponentov dodávaných v súvislosti s kúpnou zmluvou.

b) vykonanie pravidelného servisu zariadenia ( min. 1 x ročne ) odbornou firmou s oprávnením podľa Živnostenského zákona a ďalších príslušných predpisov

8.2 Rozšírená záruka 60 mesiacov ( 5 rokov )

Podmienkou predĺženej záruky na 60 mesiacov je okrem splnenia podmienok stanovených v bode 7.1 aj:

a) dodržanie podmienok štandardnej záruky

b) montáž a spustenie zariadenia do prevádzky prevedie výhradne odborná montážna firma s oprávnením podľa Živnostenského zákona, certifikovaná osoba SZCHKT a ďalších príslušných predpisov

c) najneskôr do 15 dní od prvého uvedenia do prevádzky odovzdá táto firma predávajúcemu:

- Protokol o spustení a servisných prehliadkach s vyplnenými údajmi a nameranými hodnotami ( je súčasťou dodávky zariadenia, alebo k stiahnutiu http://www.csmtrade.sk/formular.pdf )

d) vykonanie pravidelného servisu zariadenia ( min. 1 x ročne ) výhradne odbornou firmou s oprávnením podľa Živnostenského zákona, certifikovaná osoba SZCHKT a ďalších príslušných predpisov, ktorá urobí o tom záznam do protokolu o spustení a servisných prehliadkach daného zariadenia.

8.3 Voľba dĺžky záručnej doby pre zariadenia Mitsubishi Electric

Zvolenie varianty dĺžky záručnej doby ponecháva predávajúci na voľbu kupujúceho. Pri uplatnení Rozšírenej záruky 60 mesiacov ( 5 rokov ), však musia byť splnené všetky tu stanovené dodatočné podmienky a kupujúci týmto berie na vedomie, že konečný užívateľ si ju môže uplatniť iba priamo u montážnej firmy, ktorá zariadenie inštalovala.

Systémy tepelné čerpadlá vzduch-voda Ecodan

Pre systémy tepelných čerpadiel vzduch-voda Ecodan platí Rozšírená záruka na 60 mesiacov pri dodržaní všetkých záručných podmienok definovaných v bodoch 7.1. 8.1 a 8.2. Systémovým riešením Ecodan sa rozumie kombinácia vonkajšej jednotky Zubadan alebo Power inverter s originálnym vnútorným hydroboxom Ecodan. Musí byť dodržaný inštalačný manuál pre vnútorné hydroboxy Ecodan vrátane správneho napojenia na vykurovacie sústavu (zabezpečený prietok vody systémom, kvalita vykurovacej vody a pod.) Pravidelný ročný servis musí byť vykonávaný oprávnenou osobou ako na chladiarenskej časti tepelného čerpadla, tak aj na vodnej strane vykurovacieho systému (podrobnosti sú uvedené v inštalačnom návode dielov Ecodan).

Séria Mr.Slim – stredne veľká klimatizácia

Záručná doba pre sériu Mr.Slim je 36 mesiacov pri dodržaní podmienok definovaných v bodoch v bodoch 7.1. 8.1 a 8.2.

Záručná doba na dodávky samostatných náhradných dielov a ostatných komponentov je 12 mesiacov.

8.4 Postup pre uplatnenie reklamácie:

Reklamácia musí byť písomná ( zaslaná e-mailom na adresu: cagala@csmtrade.sk alebo faxom na č. +421 33 7735144) a musí obsahovať typ a výrobné číslo zariadenia, voči ktorému reklamácia smeruje, popis vady a kupujúcim musí byť doložený dátum prevzatia,musí byť predložený i protokol o spustení a servisných prehliadkach.9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom e-shopu: http://partners.vykuruj.sk/eshop sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ").

9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez e-shop: http://partners.vykuruj.sk/eshop zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe.10. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


10.1 VOP sú súčasťou každej uzatvorenej Rámcovej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

10.2 Odchylné dojednania zmlúv, ktoré sú podpísané medzi predávajúcim a kupujúcim majú prednosť pred znením VOP.

10.3 Všetky spory medzi spoločnosťou CS-MTRADE SK s. r. o. a Zákazníkom vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie nárokov súvisiacich s Obchodnými podmienkami budú riešené Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 37 814 681 (ďalej len „rozhodcovský súd“) jedným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Strany sa týmto dohodli na dodatočnom doplnení právomoci rozhodcovského súdu k predošlým právnym vzťahom medzi stranami. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní.

10.4 V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní.

10.5. V prípade, že niektoré z ustanovení týchto VOP je neplatné alebo neúčinné, neplatnosť alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP, ani samotnej zmluvy. To platí aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto VOP je nevykonateľné. Prípadné výhrady musia byt predmetom osobitného dojednávania a následného písomného odsúhlasenia. Vzťahy neupravené VOP alebo zmluvou sa riadia platným právom Slovenskej republiky a Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

10.6 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu nie je kupujúci oprávnený nárok zo zmluvy a jeho pohľadávky voči predávajúcemu postúpiť na tretie osoby, založiť alebo ich použiť akýmkoľvek iným spôsobom ako predmet právneho úkonu.

10.7 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.4.2017 a schválil ich vedúci organizačnej zložky spoločnosti CS-MTRADE SK s. r. o..
V Piešťanoch dňa 1.4.2017